Freds- og ærekrænkelser

Vi har erfaring i sager om Freds- og ærekrænkelse hvor den ene part f.eks. beskylder den anden part for et eller andet i f.eks. en forældremyndighed og/eller samværssag.

Det kan f.eks. også være sager hvor kommunen beskylder forældrene for noget der ikke passer i f.eks. en tvangsanbringelsessag.

Vi kender loven på området og kan derfor være behjælpelig med at anlægge sag mod personen/myndigheden.

I sådanne sager anvender vi Straffelovens § 167.

§ 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.