Samvær

Hvem har ret til samvær med barnet?

Forældre

Som udgangspunkt har barnet ret til samvær med begge sine forældre, uanset om forældrene bor sammen og uanset om forældremyndigheden er delt. Det vil sige, at også den forælder, barnet ikke bor hos, har ret til samvær med barnet. Det er forældrenes ansvar, at sikre barnets kontakt med begge forældre.

Som forældre kan I indgå en aftale om samvær. En sådan aftale vil i hovedreglen være bindende på lige fod med en aftale indgået hos Statsforvaltningen eller en afgørelse truffet af denne. Hvordan samværsaftalen udformes, er som udgangspunkt op til jer. I kan få advokathjælp til udarbejdelsen af samværsaftalen. I kan også vælge at gøre brug af den blanket, der ligger på Statsforvaltningens hjemmeside.

Nærmeste pårørende

Barnets nærmeste pårørende, som barnet har et tæt forhold til, kan også søge om samvær, hvis den forælder, barnet ikke bor hos, enten ikke har samvær med barnet eller samvær i et meget begrænset omfang

Hvis vi ikke kan blive enige om en samværsordning

Hvis I som forældre ikke kan blive enige om, hvordan samværet skal foregå, kan I rette henvendelse til Statsforvaltningen, hvor der gives gratis hjælp til at fastsætte en samværsordning, uanset om I ønsker den nuværende ændret eller fastsætte en ny. Statsforvaltningen vil herefter indkalde til vejledningsmøde.

Hvis I ikke kan blive enige om en aftale hos Statsforvaltningen, træffer denne afgørelse om en samværsordning. Statsforvaltningen kan vurdere, at der skal træffes afgørelse efter vejledningsmødet, eller at sagen skal oplyses yderligere, fx ved indhentelse af udtalelser fra jeres barns skole, daginstitution mv.

Reglerne for samvær er skønsmæssige, og hvad samværsordningen kommer til at indebære, afhænger meget af de konkrete omstændigheder, hvor det væsentligste omdrejningspunkt er barnets velbefindende. I denne forbindelse er bl.a. barnets alder, dagligdag, kontakt til søskende, forældrenes arbejdsmæssige og personlige forhold, deres hidtidige kontakt med barnet og forældrenes samarbejdsevne, af betydning for, hvordan samværsordningen kommer til at udarte sig. Feriesamvær kan være genstand for særskilt aftale.

Er en af jer utilfredse med den trufne afgørelse, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen.

Hvis I allerede har indgået en samværsaftale inden mødet i Statsforvaltningen, kan en sådan alene ændres, hvis den, der ønsker aftalen ophævet, kan godtgøre, at en ændring er til barnets fordel, eller at der foreligger væsentligt ændrede forhold.