Partsrepræsentant

En partsrepræsentant har vidtgående muligheder for at varetage borgerens interesser, og det kan være såvel mundtligt som skriftligt. Forvaltningsloven giver bl.a. partsrepræsentanten ret til aktindsigt, og partsrepræsentanten kan fx deltage i møder, modtage post samt udtale sig og svare på vegne af borgeren.

Partshøring og afgørelser skal sendes til partsrepræsentanten og ankefrister tæller først fra det øjeblik, hvor partsrepræsentanten har modtaget afgørelsen.

Skal vi være din næste partsrepræsentant så skal vi bruge en fuldmagt fra dig.
Den sender vi til dig pr. e-mail som du skal udfylde, underskrive og sende retur til os på mail.

Afvisning af Partsrepræsentant
En myndighed må ikke blande sig i borgens valg af partsrepræsentant. Det er kun, hvis der er meget tungtvejende grunde, at du som myndighedsperson må afvise en partsrepræsentant. Det kan være i tilfælde, hvor Partsrepræsentant

ikke er i stand til at varetage borgerens interesser.
direkte tilsidesætter borgerens ønsker og interesser
optræder truende eller voldeligt over for kommunens ansatte.