Forældremyndighed

Hvad indebærer det at have forældremyndigheden over et barn?

At have forældremyndigheden over et barn betyder, at man kan træffe beslutninger på barnets vegne om barnets personlige forhold. Dette indebærer, at forældremyndighedsindehaveren kan beslutte barnets navn, hvilken religion barnet skal opvokse med, hvordan det skal opdrages og andre forhold i barnets dagligdag. Forældremyndighedsindehaverens opgave er også at drage omsorg for barnet, at beskytte barnet og sørge for, at barnets behov dækkes. Der er således en forpligtelse til at sørge for barnets kost, tøj, bolig mv.

Herudover er den/de der har forældremyndigheden over et barn også dets værge(r), således at de har ansvar for barnets indtægter og formue.

I Danmark er alle børn, medmindre det pågældende barn er gift, under forældremyndighed.

Hvem har forældremyndigheden?

Begge forældre har som klart udgangspunkt fælles forældremyndighed over fælles børn.

Hvis ægteskabeligt forhold har været eller er indgået:
har I fælles forældremyndighed, hvis I har været gift ved barnets fødsel, eller I blevet gift senere.
har I fælles forældremyndighed, hvis I har været gift de sidste 10 måneder inden barnets fødsel og I har været under separation ved barnets fødsel, er det moderen, der har forældremyndigheden, med undtagelse af de tilfælde, hvor enten faderen har anerkendt at være barnets far, dette er blevet fastslået ved dom, eller en ansvars- og omsorgserklæring i fællesskab er blevet underskrevet.

Hvis ægteskabeligt forhold ikke har været indgået:

Har I fælles forældremyndighed, hvis der er blevet indgået aftale herom.
Har I fælles forældremyndighed, hvis I har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring sammen og sendt denne sammen med fødselsanmeldelsen til personregisterføreren i det sogn, hvor I bor.

Har I fælles forældremyndighed, hvis faderen har anerkendt at være barnets far, eller dette er blevet fastslået ved dom og faderen og moderen har boet på samme folkeregisteradresse inden for de seneste 10 mdr.

Hvis I ikke kan genkende jeres situation blandt dem angivet ovenfor, er det som udgangspunkt moderen, der har den fulde forældremyndighed.

Fælles forældremyndighed

Fælles forældremyndighed indebærer, at I som forældre skal være fælles om at bestemme væsentlige beslutninger i jeres børns liv. De instanser, der eventuelt kommer til at behandle jeres sag, vil, så vidt forholdende tilsiger dette, efterstræbe, at den fælles forældremyndighed bevares, fordi barnet har ret til begge forældre.

Vi har fælles forældremyndighed, men vi bor ikke sammen

Når I har fælles forældremyndighed, men I ikke bor sammen, er det forskelligt, hvad henholdsvis samværsforælderen og bopælsforælderen må bestemme over, samt hvilke beslutninger der skal træffes i fællesskab.

Beslutninger I begge skal være enige om
Skolevalg
Videreuddannelse
Skolefritidsordning
Risikobetonet fritidsaktivitet
Flytning udenlands, herunder også Grønland og Færøerne
Religiøse forhold
Navnevalg
Ægteskab
Værgemål
Medicinsk behandling

Beslutninger bopælsforælderen kan træffe egenhændigt
Beslutninger vedrørende daginstitutionen
Fritidsaktiviteter
Flytning inden for landets grænser
Psykolog
Børnesagkyndig rådgivning

Beslutninger som samværsforælderen kan træffe egenhændigt
Beslutninger vedrørende samværet
Beslutninger vedrørende fritidsaktiviteter under samværet

Fuld forældremyndighed
Hvis én forælder har forældremyndigheden, har denne fuld forældremyndighed. Fuld forældremyndighed indebærer, at den pågældende forælder egenhændigt kan bestemme over barnets forhold med få begrænsninger. Selvom kun den ene forældre har ansvaret for barnets økonomiske forhold, så er den anden forælder pligtig til at betale børnebidrag. Vedkommende skal ligeledes høres ved bortadoption af barnet.

Hvis I har fælles forældremyndighed, men en af jer ønsker fuld forældremyndighed, kan det ske ved en aftale imellem jer. Hvis I ikke kan nå til enighed, kan sagen tages op i Statsforvaltningen og om fornødent i retten. Der skal dog være meget tungtvejende grunde, førend det kan besluttes, at den fælles forældremyndighed skal ophæves.

Ophævelse af den fælles forældremyndighed
Hvis samarbejdet mellem jer ikke fungerer, eller en forælder ønsker fuld forældremyndighed, er første retlige trin et møde i Statsforvaltningen. Forældremyndigheden vil ophæves, hvis den endelige vurdering er, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste, eller hvis andre omstændigheder taler for, at den ene forældre skal fratages forældremyndigheden.

I denne forbindelse skal barnet/børnene høres, og overvejelserne tages til betragtning, dette kan for eksempel ske ved en samtale eller en børnesagkyndig undersøgelse. Der gælder ikke en lovbestemt aldersgrænse for, hvornår et barn bør eller ikke bør høres. Det er derfor op til Statsforvaltningen eller retten at afgøre, hvorledes barnets ønsker og overvejelser på bedst mulig måde kan inddrages.

Det kan for barnet være byrdefuldt at skulle give sin mening til kende. Derfor vil der altid være en psykolog eller en anden børnesagkyndig til stede, som styrer samtalen på en måde, der letter barnets oplevelse. Af samme årsag vil en samtale foregå i børnevenlige omgivelser og ikke i retten Barnet har mulighed for at vælge ikke at udtale sig, eller vælge at I ikke skal gøres bekendt med dets udtalelse.